នៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅចំណុចភូមិទ្រា២ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ខ្លាំង និងភូមិសាស្រ្តខណ្ឌមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ដែរ

 

នៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅចំណុចភូមិទ្រា២ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ខ្លាំង និងភូមិសាស្រ្តខណ្ឌមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ដែរ

វេលាម៉ោង៣ និង៥៩នាទី ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅចំណុចភូមិទ្រា២ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ខ្លាំង និងភូមិសាស្រ្តខណ្ឌមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ដែរ ៕