កុំភ្លេចចុចមើល! លេខទំនាក់ទំនងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តការពារក្តី ដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុងយុទ្ធនាការជំរុញនិងពន្លឿនការដោះស្រាយរឿងក្តីនៅតុលាការ

ក្រសួងយុត្តិធម៌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានរៀបចំបញ្ជីរាយនាមមេធាវីទីប្រឹក្សាអមក្រសួងយុត្តិធម៌ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់សេវាការពារក្តីដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុងយុទ្ធនាការជំរុញនិងពន្លឿនការដោះស្រាយរឿងក្តីនៅតុលាការ។