សភាកម្ពុជា សម្តែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលសភាអឺរ៉ុបផ្តាច់EBAទាំងស្រុង ចេញពីកម្ពុជា

 

រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមសម្តែងនូវការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលសភាអឺរ៉ុបសម្រេចដកEBAទាំងស្រុងចេញពីកម្ពុជា ដែលបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ (២០២២/២៦៥៨(RSP)) និងសូមប្រកាសច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចនេះ។

រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈនយោបាយ និងមើលរំលងកំណែទម្រង់របស់កម្ពុជាទៅលើសិទ្ធមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ៕