សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានកំណត់ថ្លៃលក់រាយប្រងឥន្ធនៈ បញ្ចុះតម្លៃមកត្រឹម

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានកំណត់តម្លៃលក់រាយប្រងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយ សាំងធម្មតា EA92 ចុះមកត្រឹម ៤២០០រៀល/លីត្រ និង ប្រេងម៉ាស៊ូត Do 50ppm ចុះមកត្រឹម ៤.០៥០រៀល/លីត្រ

សូមបញ្ជាក់ថា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចុះតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ ដោយ
សាំងធម្មតា EA92 ចុះមកត្រឹម ៤២០០រៀល/លីត្រ និង ប្រេងម៉ាស៊ូត Do 50ppm ចុះមកត្រឹម ៤.០៥០រៀល/លីត្រ គឺសម្រាប់តែថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ តែប៉ុណ្ណោះ។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា បានសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ ដោយ សាំងធម្មតា EA92 ចុះមកត្រឹម ៤២០០រៀល/លីត្រ និង ប្រេងម៉ាស៊ូត Do 50ppm ចុះមកត្រឹម ៤.០៥០រៀល/លីត្រ សម្រាប់ថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ៕