ដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន ៥ទីតាំង ត្រូវបានរកឃើញមិនមានភាពអនុលោម

 

មន្រ្តីជំនាញ ក.ប.ប សាខាខេត្តកំពង់ចាម សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ សាខាខេត្តសៀមរាប សាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានបន្តចុះត្រួតពិនិត្យដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន ១៦ទីតាំង ត្រូវបានរកឃើញ ៥ទីតាំងមិនមានភាពអនុលោម៕