ទិន្នន័យថ្ងៃនេះរកឃើញ ១៩៨នាក់ ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ និង អ្នកជាសៈស្បើយចំនួន ៣៣៩ករណី សម្រាប់ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ១៩៨ករណី ជាប្រភេទអូមីក្រុង និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ៣៣៩នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ០នាក់ ក្នុងនេៈមិនបានចាក់វ៉ាក់=០នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ១១៦៩៨ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ៤នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ១៩៤នាក់ សុទ្ធតែជាករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) សម្រាប់ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

ករណីសរុបទូទាំងប្រទេស 《កូវីដ-១៩》និងករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) ៖
អ្នកឆ្លងសរុប= ១៣៣,២៦៣នាក់
អ្នកជាសះស្បើយសរុប= ១២៧,៦៨៣នាក់
អ្នកស្លាប់= ៣,០៤៣នាក់
អ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ២០,៩៨១នាក់៕

គូរបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ មានករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ០នាក់ គឺមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង=០នាក់ ៕