កូនផ្សោតឈ្មោលមួយក្បាលងាប់ នៅជិតអន្លង់អភិរក្សកាំពី ក្នុងអាងទន្លេ ខេត្តក្រចេះ

 

ថ្មីៗ នេះ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ប្រជាសហគមន៍ បានផ្តល់ដំណឹង ករណីកូនផ្សោតឈ្មោលមួយក្បាលងាប់ នៅជិតអន្លង់អភិរក្សកាំពី ក្នុងអាងទន្លេ ខេត្តក្រចេះ ៕