កម្ពស់ទឹកតាមបណ្តាស្ថានិ៍យជលសាស្រ្តនានា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញការផ្សាយចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ស្ដីពីកម្រិតទឹកនានៅតាមស្ថានីយ៍ជលសាស្រ្ត នានា។

•តាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ដ្រ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២៖
១.ទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង កម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន ១០.៧០ម៉ែត្រ
២.ទន្លេមេគង់-ក្រចេះ កម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន ២២.០០ម៉ែត្រ
៣.ទន្លេមេគង្គ-កំពង់ចាម កម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន ១៥.២០ម៉ែត្រ
៤.ទន្លេបាសាក់-ចតុមុខ កម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន ១០.៥០ម៉ែត្រ
៥.ទន្លេមេគង្គ-អ្នកលឿង កម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន ៧.៥០ម៉ែត្រ
៦.ទន្លេបាសាក់-កោះខែល កម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន ៧.៩០ម៉ែត្រ
៧.ទន្លេសាប-ព្រែកក្ដាម កម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ន ៩.៥០ម៉ែត្រ
៨.បឹងទន្លេសាប-ពំពង់លួង ធៀបម្សិលមិញ +០.១៥ ៕