ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិការាជធានី ខេត្ត សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣-២០២៥

 

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិការាជធានី ខេត្ត សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣-២០២៥                    សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងមានជូនដូចខាងក្រោម ៖