ជោគជ័យខ្លាំង!ការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ករណីអូមីក្រុងគ្មានអ្នកឆ្លងទេ និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ០នាក់ ក្នុងនោៈមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង=០នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ១៤,៤៥៩ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ០នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ០នាក់ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២៕