បុគ្គលក្លែងខ្លួនមកបន្លំធ្វើជាព្រះសង្ឃមួយអង្គឈ្មោះ យ៉ាង ថា ធ្វើសកម្មភាពបិណ្ឌបាតយ៉ាងសកម្មនៅ ផ្សារអូរត្រេះ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន បញ្ជូនមកសាលាអនុគណក្រុងព្រះសីហនុ

 

ព្រះសង្ឃក្លែងក្លាយមួយអង្គឈ្មោះ យ៉ាង ថា ធ្វើសកម្មភាពបិណ្ឌបាតយ៉ាងសកម្មនៅ ផ្សារអូរត្រេះ ភូមិ៦ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន នៅវេលាម៉ោង ១០ និង២០នាទីនាថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ព្រះបុគ្គលក្លែងខ្លួនមកបន្លំធ្វើជាព្រះសង្ឃមួយអង្គឈ្មោះ យ៉ាង ថា ធ្វើសកម្មភាពបិណ្ឌបាតយ៉ាងសកម្មនៅ ផ្សារអូរត្រេះ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន បញ្ជួួនមកសាលាអនុគណក្រុងព្រះសីហនុ

ព្រះសង្ឃក្លែងក្លាយមួយអង្គឈ្មោះ យ៉ាង ថា ធ្វើសកម្មភាពបិណ្ឌបាតយ៉ាងសកម្មនៅ ផ្សារអូរត្រេះ ភូមិ៦ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន នៅវេលាម៉ោង ១០ និង២០នាទីនាថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

សកម្មភាពឃាត់ខ្លួនព្រះសង្ឃក្លែងក្លាយឈ្មោះ យ៉ាង ថា មួយអង្គនេះបានភ្លាមក៏បញ្ជួួនមកសាលាអនុគណក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីធ្វើការសួរនាំ និងដោះស្រាយតាមនិតិវិធី។

តាម ចម្លើយសារភាព របស់ ព្រះសង្ឃក្លែក្លាយ
ឈ្មោះ យ៉ាង ថា បានឱ្យដឹងថា ខ្លួនអត់មានឆាយា ឬសង្ឃដិកា មកលេងបងប្អួនហើយអស់បច្ច័យក៏ដើរបិណ្ឌយកបច្ច័យធ្វើដំណើទៅវិញ។

ព្រះសង្ឃក្លែងក្លាយឈ្មោះ យ៉ាង ថា បានឆ្លើយសារភាពហើយ ក៏យល់ព្រមបកស្បង់ចេញដោយខ្លួនឯង ហើយបញ្ជួនអោយទៅវិញ៕

សកម្មភាពឃាត់ខ្លួនព្រះសង្ឃក្លែងក្លាយឈ្មោះ យ៉ាង ថា មួយអង្គនេះបានភ្លាមក៏បញ្ជួួនមកសាលាអនុគណក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីធ្វើការសួរនាំ និងដោះស្រាយតាមនិតិវិធី។

តាម ចម្លើយសារភាព របស់ ព្រះសង្ឃក្លែក្លាយ
ឈ្មោះ យ៉ាង ថា បានឱ្យដឹងថា ខ្លួនអត់មានឆាយា ឬសង្ឃដិកា មកលេងបងប្អួនហើយអស់បច្ច័យក៏ដើរបិណ្ឌយកបច្ច័យធ្វើដំណើទៅវិញ។

ព្រះសង្ឃក្លែងក្លាយឈ្មោះ យ៉ាង ថា បានឆ្លើយសារភាពហើយ ក៏យល់ព្រមបកស្បង់ចេញដោយខ្លួនឯង ហើយបញ្ជួនអោយទៅវិញ៕