ល្ងាចថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ផ្នែកខ្លះ ភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ពីកម្រិត មធ្យម-បង្គួរ

 

ល្ងាចថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ផ្នែកខ្លះ ភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ពីកម្រិត មធ្យម-បង្គួរ៕