អ្នកបានទៅបោះឆ្នោតសរុបទូរទាំងប្រទេសមានចំនួនសរុប 7,1724,48នាក់ ស្មើរនឹង77.91%

 

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ថា គ.ជ.ប បានបង្ហាញចំនួនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ គិតត្រឹមម៉ោង ១៥:០០នាទី មានចំនួន 7,1724,48នាក់ ស្មើរនឹង77.91%។