បញ្ជីឈ្មោះគណបក្សដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ ២០២២

 

បញ្ជីឈ្មោះគណបក្សដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ ២០២២ មានចំនួន ១៧ គណបក្ស ចូលរួម រួមមាន ៖ ១. គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា, ២. គណបក្សភ្លើងទៀន, ៣. គណបក្ស ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច, ៤. គណបក្ស រួបរួមជាតិ, ៥.គណបក្ស ខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិ, ៦. គណបក្ស សញ្ជាតកម្ពុជា, ៧. គណបក្ស យុវជនកម្ពុជា, ៨. គណបក្ស កែទម្រងកម្ពុជា, ៩. គណបក្ស ឆន្ទៈខ្មែរ, ១០. គណបក្ស កម្ពុជានិយម, ១១. គណបក្ស ប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន, ១២. គណបក្ស ខ្មែរតែមួយ, ១៣. គណបក្ស សំបុកឃ្មុំប្រជាធិបតេយ្យ, ១៤. គណបក្ស ជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា, ១៥. គណបក្ស ឯកភាពជាតិខ្មែរ, ១៦. គណបក្ស រស្មីខេមរា, ១៧. គណបក្ស ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ។

ចំនួនភ្នាក់ងារ បម្រុង សរុបពេញសិទ្ធ និងបម្រុង ៖ សរុប ៨៨,០៥០, ស្រី ២៦,១៥៥ ៕