មន្ទីរធម្មការ និងសាសនា មានចំណាត់ការមកលើគ្រូបារមី គ្រូអូមអាម គ្រូមន្តអាគមន៍ ឡាយតាមហ្វេសប៊ុក  ចំនួន ៨នាក់

មន្ទីរធម្មការ និងសាសនា មានចំណាត់ការមកលើគ្រូបារមី គ្រូអូមអាម គ្រូមន្តអាគមន៍ ឡាយតាមហ្វេសប៊ុក  ចំនួន ៨នាក់

មន្ទីរធម្មការ និងសាសនា មានចំណាត់ការមកលើគ្រូបារមី គ្រូអូមអាម គ្រូមន្តអាគមន៍ ឡាយតាមហ្វេសប៊ុក  ចំនួន ៨នាក់ មានដូចខាងខាងក្រោម÷
១. ការចុះកិច្ចសន្យារបស់ លោក ស៊ូ សេងហ៊ួ ជាមួយលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនា រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី២​៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។

សូមមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមទាំងអស់ ឈប់បង្ហោះវីដេអូចាស់ៗកន្លងទៅឬវីដេអូថ្មីៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូបារមី គ្រូអូមអាមផ្សេងៗ ប្រសិនបើមិនបញ្ឈប់ទេ សាមីខ្លួននឹងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន។

២. ការចុះកិច្ចសន្យាកញ្ញា​ សុខ​ នី  ជាមួយលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនា ខេត្តក្រចេះ នៅថ្ងៃទី៣១​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០២៣។

សូមមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមទាំងអស់ ឈប់បង្ហោះវីដេអូចាស់ៗកន្លងទៅឬវីដេអូថ្មីៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូបារមី គ្រូអូមអាមផ្សេងៗ ប្រសិនបើមិនបញ្ឈប់ទេ សាមីខ្លួននិងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន។

៣. កាចុះកិច្ចសន្យា លោក ប៉ាន់ វណ្ណ: ជាមួយលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនា ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី២ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២៤។

សូមមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមទាំងអស់ ឈប់បង្ហោះវីដេអូចាស់ៗកន្លងទៅឬវីដេអូថ្មីៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូបារមី គ្រូអូមអាមផ្សេងៗ ប្រសិនបើមិនបញ្ឈប់ទេ សាមីខ្លួននិងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន។

៤. ស្តីពីកាចុះកិច្ចសន្យា លោក គឹន​ បុត្តា  ជាមួយលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនា ខេត្តកំពង់ចាម  នៅថ្ងៃទី៤ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២៤។

សូមមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមទាំងអស់ ឈប់បង្ហោះវីដេអូចាស់ៗកន្លងទៅឬវីដេអូថ្មីៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូបារមី គ្រូអូមអាមផ្សេងៗ ប្រសិនបើមិនបញ្ឈប់ទេ សាមីខ្លួននិងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន។

៥. កាចុះកិច្ចសន្យា លោក សុីវ សុផល ជាមួយលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនា រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី២​១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

សូមមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមទាំងអស់ ឈប់បង្ហោះវីដេអូចាស់ៗកន្លងទៅឬវីដេអូថ្មីៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូបារមី គ្រូអូមអាមផ្សេងៗ ប្រសិនបើមិនបញ្ឈប់ទេ សាមីខ្លួននឹងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន។

៦. ស្តីពីកាចុះកិច្ចសន្យា លោក ញ៉ឹប​ សុភិន​  ជាមួយលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនា រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី២​៧ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២៣។

សូមមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមទាំងអស់ ឈប់បង្ហោះវីដេអូចាស់ៗកន្លងទៅឬវីដេអូថ្មីៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូបារមី គ្រូអូមអាមផ្សេងៗ ប្រសិនបើមិនបញ្ឈប់ទេ សាមីខ្លួននឹងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន។

៧. កាចុះកិច្ចសន្យា លោក វ៉ាត វុធ ជាមួយលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនា រាជធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី២​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២៤។

សូមមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមទាំងអស់ ឈប់បង្ហោះវីដេអូចាស់ៗកន្លងទៅឬវីដេអូថ្មីៗ ពាក់ព័ន្ធនិងគ្រូបារមី គ្រូអូមអាមផ្សេងៗ ប្រសិនបើមិនបញ្ឈប់ទេ សាមីខ្លួននឹងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន។

៨. ការចុះកិច្ចសន្យា លោក​ ម៉ម សាវិន  ជាមួយលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនា ខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី២៨  ខែសីហា  ឆ្នាំ២០២៣។

សូមមហាជនដែលប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមទាំងអស់ ឈប់បង្ហោះវីដេអូចាស់ៗកន្លងទៅឬវីដេអូថ្មីៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូបារមី គ្រូអូមអាមផ្សេងៗ ប្រសិនបើមិនបញ្ឈប់ទេ សាមីខ្លួននិងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន។