ចូលឆ្នាំ ៣ថ្ងៃ មានភ្ញៀវទេសចរដើរលេងកម្សាន្តចំនួន ៥១៤,៤៤៧នាក់ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម

 

ដំណើរកម្សាន្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរ បានចូលរួមកម្សាន្តក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ ៣ថ្ងៃប្រព្រឹត្តិឡើងបានល្អក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដោយថ្ងៃនីមួយៗ មានដូចខាងក្រោម ៖
– ថ្ងៃទី១ ចំនួន ៥៧.៤៣០នាក់
– ថ្ងៃ ទី២ ចំនួន ១២៣.៨១៥នាក់
– ថ្ងៃ ទី៣ ចំនួន ៣៣៣.២០២នាក់៕