ដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន ១៩ទីតាំង ត្រូវបានពិនិត្យរកឃើញ ៨ទីតាំង ចាក់ប្រេងឱ្យអតិថិជនមិនគ្រប់លីត្រ ក្នុងខេត្តចំនួន៤

 

ស្ថានីយ/ដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន ១៩ទីតាំង ត្រូវពិនិត្យរកឃើញ ៨ទីតាំង ដែលមិនមានភាពអនុលោម នាថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបាបធ្វើឡើងដោយ មន្រ្តីជំនាញ ក.ប.ប ៤ខេត្ត បានសហការគ្នា មានដូចជា ៖ មន្រ្តីជំនាញ ក.ប.ប សាខាខេត្តរតនគិរី សាខាខេត្តព្រះសីហនុ សាខាខេត្តព្រៃវែង សាខាខេត្តកណ្តាល ទើបសម្រេចបានលទ្ធផលដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ។