ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តំបន់មួយចំនួននឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម ចាប់ពីថ្ងៃទី៦-១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

 

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តំបន់មួយចំនួននឹងមានភ្លៀងពីកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម ចាប់ពីថ្ងៃទី៦-១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ដោយបញ្ហាធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី ៦-៩ ខែមេសា ឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ (ចិន) ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម និងនៅថ្ងៃទី ១០-១២ ខែមេសា ឥទ្ធិពលកម្រិតសម្ពាធទាបខ្សោយ៕