ទិន្នន័យថ្ងៃនេះរកឃើញអូមីក្រុង ៣៩ករណី និង អ្នកជាសៈស្បើយ ៦៨ករណី សម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៣៩ករណី ជាប្រភេទអូមីក្រុង និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ៦៨នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ០នាក់ ក្នុងនោៈមិនបានចាក់វ៉ាក់=០នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ១៣,៧៦០ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ១នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ៣៨នាក់ សុទ្ធតែជាករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) សម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

ករណីសរុបទូទាំងប្រទេស 《កូវីដ-១៩》និងករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) ៖
អ្នកឆ្លងសរុប= ១៣៥,៥៥២នាក់
អ្នកជាសះស្បើយសរុប= ១៣១,៥២៧នាក់
អ្នកស្លាប់= ៣,០៥៤នាក់
អ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ២១,២០៨នាក់៕

គូរបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ មានករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុង ០នាក់ គឺមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង=០នាក់ ៕