ករណីឆ្លងថ្មី ២២នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុង និងករណីជាសៈស្បើយថ្មី ២០នាក់ សម្រាប់ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ២២ករណី ជាប្រភេទអូមីក្រុង និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ២០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ០នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ២៤១ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ០៥នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ១៧នាក់ សុទ្ធតែជាករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) សម្រាប់ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។

ករណីសរុបទូទាំងប្រទេស 《កូវីដ-១៩》និងករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) ៖
អ្នកឆ្លងសរុប= ១២១,១១៦នាក់
អ្នកជាសះស្បើយសរុប= ១១៧,២៦៧នាក់
អ្នកស្លាប់= ៣,០១៥នាក់
អ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ២០,២៩១នាក់៕

គូរបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ មានករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ០នាក់ ៕