ស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅ បានដាក់អោយដំណើរការបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

 

ស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅ បានដាក់អោយដំណើរការបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។