ស្ថានភាពទឹកទន្លេនៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គ ទន្លេសាប និង ទន្លេបាសាក់ ទឹកបាននិងកំពុងស្រកជាបន្តបន្ទាប់ នៅម៉ោង៧ ព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ស្ថានភាពទឹកទន្លេនៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គ ទន្លេសាប និង ទន្លេបាសាក់ ទឹកបាននិងកំពុងស្រកជាបន្តបន្ទាប់ នៅម៉ោង៧ ព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក ម៉ោង៧ ព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្រ្ត ស្ថានភាពទឹកទន្លេនៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គ ទន្លេសាប និង ទន្លេបាសាក់ ទឹកបាននិងកំពុងស្រកជាបន្តបន្ទាប់៕