រកឃើញ ៣ករណី និងជាសៈស្បើយ ១ករណី សម្រាប់ថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ករណីអូមីក្រុងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៣ករណី និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ១នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ០នាក់ ក្នុងនោៈមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង=០នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ថ្មី ៣ករណី និង ១ករណីស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រចេញទៅក្រៅប្រទេស៕