សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដែលកម្ររូបថតមួយសន្លឹកជំនួបសម្ងាត់រវាងសម្តេចឪជាមួយ សម្តេច នៅ ហ្សាកាតាថ្ងៃ២និងថ្ងៃ៤មិថុនា១៩៩១

 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសរសេរនៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់ សម្តេច ដោយមានអត្តន័យថា÷ រូបថតមួយសន្លឹកនេះមានតម្លៃខ្លាំងណាស់
សម្រាប់ដំណើរការសន្តិភាពនៅកម្ពុជា។
ជំនួបសម្ងាត់រវាងសម្តេចឪជាមួយខ្ញុំនៅ
ហ្សាកាតាថ្ងៃ២និងថ្ងៃ៤មិថុនា១៩៩១ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាសម្ងាត់បាននាំមកនៅការជំរុញល្បឿននៃការស្វែងដំណោះ
ស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាតាមរយះ
កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស។
ខ្ញុំនឹងជំរាបជូនអំពីការព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់
នោះនៅពេលវេលាសមស្រប៕