តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងម៉ាស៊ូត បានបញ្ចុះតម្លៃវិញហើយ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

 

តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ចុះមក ៤.៧០០រៀល/លីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតា EA92 និង ៥.១០០រៀល/លីត សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត DO 50ppm។