ប្រតិទិនថ្មី ឆ្នាំ២០២៣ ថ្ងៃឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ

 

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានសម្រេចចេញ អនុក្រឹត្យ លេខ:អនក្រ.បក ចំណារ ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ បង្កើតប្រតិទិនថ្មី ឆ្នាំ២០២៣ ថ្ងៃឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ៕