ជិតប្រកាសអាសន្នហើយ ទិន្នន័យថ្ងៃនេះរកឃើញ ៣០០នាក់ ប្រភេទអូមីក្រុង និង អ្នកជាសៈស្បើយចំនួន ១៣៥ករណី សម្រាប់ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៣០០ករណី ជាប្រភេទអូមីក្រុង និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ១៣៥នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ០នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ១៩៨៣ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ០៥នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ២៩៥នាក់ សុទ្ធតែជាករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) សម្រាប់ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។

ករណីសរុបទូទាំងប្រទេស 《កូវីដ-១៩》និងករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) ៖
អ្នកឆ្លងសរុប= ១២៣,០៤២នាក់
អ្នកជាសះស្បើយសរុប= ១១៨,៦៦០នាក់
អ្នកស្លាប់= ៣,០១៥នាក់
អ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ២០,៤៧៥នាក់៕

គូរបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ មានករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ០នាក់ ៕