លោកស្រី ណាន់ស៊ី ប៉ូឡូស៊ី (Nancy Pelosi) ជាប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់

 

លោកស្រី ណាន់ស៊ី ប៉ូឡូស៊ី (Nancy Pelosi) ជាប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ នៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះ ។

លោកស្រី ណាន់ស៊ី ប៉ូឡូស៊ី (Nancy Pelosi) ជាមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ ។

ដំណើរទស្សនកិច្ច របស់ លោកស្រី ណាន់ស៊ី ប៉ូឡូស៊ី (Nancy Pelosi) ទៅកោះតៃវ៉ាន់ កាន់តែធ្វើឱ្យពិភពលោកមានការព្រួយបារម្មណ៍ រវាង ប្រទេសពីរ គឺ ចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក ៕