ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញរបាយការណ៍ក្រៅផ្លូវការ ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការបង្កបង្កើនផលស្រូវវស្សា  ទាំង ២៥រាជធានី ខេត្ត

 

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញរបាយការក្រៅផ្លូវការ ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការបង្កបង្កើនផលស្រូវវស្សាឆ្នាំ២០២២ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ទាំង ២៥រាជធានី ខេត្ត ៕