ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នឹងចុះមក៤.៨០០រៀល/លីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតា EA92 និង៥.៣០០រៀល/លីត្រ សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត DO 50ppm

 

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានជួយសម្រួលដល់ជីវភាពប្រជាជន និងដោយមានការចូលរួមចំណែក ពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចលក់ប្រេងឥន្ធនៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នឹងចុះមក៤.៨០០រៀល/លីត្រ សម្រាប់សាំងធម្មតា EA92 និង៥.៣០០រៀល/លីត្រ សម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត DO 50ppm ៕