នៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ព្រឹក កំពុងភ្លៀងរលឹម-ខ្សោយ នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកឈូក ស្រុកជុំគិរី ស្រុកទឹកឈូ ក្រុងបូកគោ និងក្រុងកំពត ខេត្តកំពត

 

ខេត្តកំពត៖ នៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ព្រឹក កំពុងភ្លៀងរលឹម-ខ្សោយ នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកឈូក ស្រុកជុំគិរី ស្រុកទឹកឈូ ក្រុងបូកគោ និងក្រុងកំពត ខេត្តកំពត ៕