ស្ថានភាពទំនប់អាងទឹកតាម៉ុក កម្ពស់ទឹកក្នុងអាង ៣,៥៤ម៉ែត្រ កម្ពស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ៣,៨០ម៉ែត្រ (ស្ថានភាពធម្មតា) ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង

 

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៖ ស្ថានភាពទំនប់អាងទឹកតាម៉ុក កម្ពស់ទឹកក្នុងអាង ៣,៥៤ម៉ែត្រ កម្ពស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ៣,៨០ម៉ែត្រ (ស្ថានភាពធម្មតា) ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ៕