ព្រៈរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់រដូវប្រាំង ២០២១-២០២២ និងដេីមរដូវវស្សា ឆ្នាំ ២០២២ និងប្រឈមបាតុភូត ធ្វើឱ្យអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួល ខុសប្លែកពីធម្មតា

 

ភ្នំពេញ ÷ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញ លិខិតលេខ ០៣៥ សជណ ធទឧ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពី ការព្យាករអាកាសធាតុលេីកទី១ សម្រាប់រដូវប្រាំង ២០២១-២០២២ និងដេីមរដូវវស្សា ឆ្នាំ ២០២២ ។

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងមានជូនដូចខាងក្រោម ÷