អតីតប្រធានាធិបតី ស្រីលង្កា ដែលរត់ចោលប្រទេស ត្រូវបានគេឃើញ កំពុងដើរទិញទំនិញ នៅអាកាសយាន្តដ្ឋាន Changi ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី និងលាលែងពីតំណែងទៅកាន់សភា ស្រីលង្ការ តាមរយៈអ៊ីមែល

 

អតីតប្រធានាធិបតី ស្រីលង្កា ដែលរត់ចោលប្រទេស ត្រូវបានគេឃើញ កំពុងដើរទិញទំនិញ នៅអាកាសយាន្តដ្ឋាន Changi ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ។

លោក Gotabaya Rajapaksa អតីតប្រធានាធិបតី ស្រីលង្កា ត្រូវបានរងការរិះគុណគ្រប់ច្រក ហើយមានការទាមទារឱ្យចុះពីតំណែងដោយលោកអស់សមត្ថភាពក្នុងគ្រប់គ្រងប្រទេសឱ្យដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឱ្យបានល្អ ។

លោក Gotabaya Rajapaksa អតីតប្រធានាធិបតី ស្រីលង្កា បានលាលែងពីតំណែងទៅកាន់សភា ស្រីលង្ការ តាមរយៈអ៊ីមែល កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នៅក្នុងបនរទេសសិង្ហបុរី ៕