សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា មានបុគ្គលម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន បន្ទាប់ពីបំពុលព័ត៌មានតាម Tik Tok ដែលលើឡើងថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩នៅខេត្តកោះកុង សម្តេច ហាមដាច់ខាតមិនឱ្យយកករណីជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅបំភ្លើស ឬលេងសើចតាមបណ្តាញសង្គមនោះទេ

 

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា មានបុគ្គលម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន បន្ទាប់ពីបំពុលព័ត៌មានតាម Tik Tok ដែលលើឡើងថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩នៅខេត្តកោះកុង សម្តេច ហាមដាច់ខាតមិនឱ្យយកករណីជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅបំភ្លើស ឬលេងសើចតាមបណ្តាញសង្គមនោះទេ។

ទាក់ទងនឹងអ្នកបំពុលរឿងកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា មានបុគ្គលម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយ បន្ទាប់ពីបំពុលព័ត៌មានតាម Tik Tok ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើឡើងថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩នៅខេត្តកោះកុង។ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហាមដាច់ខាតមិនឱ្យយកករណីជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅបំភ្លើស ឬលេងសើចលើបណ្តាញសង្គមនោះឡើយ បើយកទៅលេងសើច ឬបំភ្លៃការពិត គឺមិនអាចរួចខ្លួននោះឡើយ គឺត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់។