កម្ពុជា និងអូស្រ្តាលី នៅតែជាដៃគូរល្អ និងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ

 

កម្ពុជា និងអូស្រ្តាលី នៅតែជាដៃគូរល្អ និងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន នេះ បើយោងតាម ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងលោកជំទាវ kathryn Campbell រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មអូស្រ្តាលី នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្តីការក្រសួង៕