អរគុណ ចំពោះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបាន ទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ បានល្អ សម្រាប់ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ករណីអូមីក្រុងគ្មានអ្នកឆ្លងទេ និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ០នាក់ ក្នុងនោៈមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង=០នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ១៤,៤៥៩ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ០នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ០នាក់ សម្រាប់ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។