រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេច ឱ្យក្រសួងការពារជាតិ ជ្រើសរើសពលទាហ៊ានថ្មី ចំនួន ៦០០នាក់ ដើម្បីបំពេញក្របខណ្ឌឱ្យ ៣កងវរសេនាតូចបង្កើតថ្មី ចំណុះបញ្ជាការដ្ឋានកាំភ្លើងធំ អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន

 

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេច ឱ្យក្រសួងការពារជាតិ ជ្រើសរើសពលទាហ៊ានថ្មី ចំនួន ៦០០នាក់ ដើម្បីបំពេញក្របខណ្ឌឱ្យ ៣កងវរសេនាតូចបង្កើតថ្មី ចំណុះបញ្ជាការដ្ឋានកាំភ្លើងធំ អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន។