លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានធ្វើការច្រានចោលដែលមានការចោទប្រកាន់អំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករាម

 

នៅថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នេះ លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានធ្វើការច្រានចោលដែលមានការចោទប្រកាន់អំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករាម។