ទិន្នន័យដែល អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប ទទួលបាន ចំពោះសន្លឹកឆ្នោតបានការមានចំនួន ៧ ២៣៦ ២៤៤សន្លឹក។ សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការមានចំនួន ១៤៦ ២០៥សន្លឹក ស្មើរនឹង ១.៩% សរុបប្រជាជនបានទៅបោះឆ្នោតមានចំនួន ៧ ៣៨២.៤៤៩នាក់ ស្មើរនឹង ៨០.១៩%

 

ទិន្នន័យដែល អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប ទទួលបាន ចំពោះសន្លឹកឆ្នោតបានការមានចំនួន ៧ ២៣៦ ២៤៤សន្លឹក។ សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការមានចំនួន ១៤៦ ២០៥សន្លឹក ស្មើរនឹង ១.៩% សរុបប្រជាជនបានទៅបោះឆ្នោតមានចំនួន ៧ ៣៨២.៤៤៩នាក់ ស្មើរនឹង ៨០.១៩%