នៅរសៀលថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ រាជធានីភ្នំពេញ មានភ្លៀងធ្លាក់មកលើផ្នែកខ្លះ ពីកម្រិត មធ្យម-បង្គួរ

 

នៅរសៀលថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ រាជធានីភ្នំពេញ មានភ្លៀងធ្លាក់មកលើផ្នែកខ្លះ ពីកម្រិត មធ្យម-បង្គួរ។