ករណីឆ្លងថ្មី ៣៨នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុង និងករណីជាសៈស្បើយថ្មី ២៧នាក់ សម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៣៨ករណី ជាប្រភេទអូមីក្រុង និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ១៧នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ០នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ២៩៧ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ០៩នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ២៩នាក់ សុទ្ធតែជាករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) សម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។

ករណីសរុបទូទាំងប្រទេស 《កូវីដ-១៩》និងករណីបំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) ៖
អ្នកឆ្លងសរុប= ១២១,១៨៨នាក់
អ្នកជាសះស្បើយសរុប= ១១៧,៣០៣នាក់
អ្នកស្លាប់= ៣,០១៥នាក់
អ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន ២០,៣០៧នាក់៕

គូរបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ មានករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ០នាក់ ៕