នៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ មានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់ដណ្តបផ្នែកខ្លះមកលើ ខេត្ត មានដូចខាងក្រោម ÷

 

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ មានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់ដណ្តបផ្នែកខ្លះមកលើ ខេត្ត មានដូចខាងក្រោម ÷

ពេលព្រឹក កំពុងមានភ្លៀងរលឹម នៅទូទាំងខេត្តកែប។

ព្រឹក ផ្ទៃមេឃមានពពកអួរអាប់និងមានភ្លៀងរលឹមផ្នែកខ្លះនៃស្រុកពាមរក៍ និងក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង។

ព្រឹក មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម នៅគ្រប់ក្រុង-ស្រុក ខេត្តកោះកុង។

ព្រឹក មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយ នៅស្រុកអណ្តូងមាស ខេត្តរតនគិរី។