នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ មានភ្លៀងធ្លាក់គ្របដណ្តបផ្នែកខ្លះមកលើ ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តកោះកុង ខេត្តតាកែវ

 

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ មានភ្លៀងធ្លាក់គ្របដណ្តបផ្នែកខ្លះមកលើ ៣ខេត្ត មានដូចខាងក្រោម ៖

ពេលព្រឹកមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម នៅផ្នែកខ្លះនៃក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ។

ពេលព្រឹកមានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតពីរលឹមទៅមធ្យម ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទនិងស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង។

ពេលរសៀល រសៀល មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតមធ្យមផ្នែកខ្លះនៃស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ។