ចូលរួមអបអរ!ផ្នែកសុខាភិបាលកម្ពុជា ករណីអូមីក្រុងថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកឆ្លងទេ និងករណីជាសៈស្បើយ ២នាក់ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី០១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ករណីអូមីក្រុងគ្មានអ្នកឆ្លងទេ និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ០២នាក់ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន ០នាក់ ក្នុងនោៈមិនបានចាក់វ៉ាក់=០នាក់ និងករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ១៤,៤៥៩ករណី និងករណីនាំចូលឆ្លងថ្មីចំនួន ០នាក់ និងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ ០នាក់ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២៕