វិធានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ៣២ទីតាំង និងអប់រំតាមគោលដៅចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ១២៤នាក់ (យាន្តយន្ត ៨៦គ្រឿង)

 

គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ (គ.អ.ក) បានចេញលិខិត ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពី បុគ្គលដែលល្មើសវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ មានដូចខាងក្រោម ÷
១. វិធានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ៣២ទីតាំង
២. អប់រំតាមគោលដៅចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ១២៤នាក់ (យាន្តយន្ត ៨៦គ្រឿង)
៣. អនុវត្តវិធានការច្បាប់គ្មាន
៤. ឃាត់ខ្លួនមនុស្ស អប់រំ និង ពិន័យ គ្មាន
៥. ឃាត់យាន្តយន្ត រថយន្ត ម៉ូតូ គ្មាន
៦. ពិន័យជាប្រាក់គ្មាន ៕