កំណើនកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកដែលបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ បើគិតត្រឹមថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

 

កំណើននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ បើគិតត្រឹមថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ មានដូចខាងក្រោម ÷                -លើប្រជាជនអាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើង មាន ១០១,៨៩% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់
-លើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៩៩,៣៩% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១,៨២៧,៣៤៨ នាក់
-លើកុមារអាយុពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ មាន ១០៥,៧៦% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១,៨៩៧, ៣៨២ នាក់
-លើកុមារអាយុ ០៥ឆ្នាំ មាន ១០៤,៧៦% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ៣០៤,៣១៧ នាក់
-លទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំងធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប ១៦លាន​នាក់​ មាន ៨៩,៥៦% ៕