ក្រសួងសុខាភិបាល ហាមឃាត់​ការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលជំនួយអារម្មណ៍ផ្លូវភេទ ឈ្មោះ Philter (Black​ Rose)

 

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញ សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការហាមឃាត់​ការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលជំនួយអារម្មណ៍ផ្លូវភេទ ឈ្មោះ Philter (Black​ Rose) ដែល លេខ​បញ្ជិកា​ និងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា៕