ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខេត្តមួយចំនួន នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ លាយឡំនិងផ្គរ រន្ទះ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

 

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានធ្វើការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ (ប៉ាស៊ីហ្វិក) និងកម្រិតសម្ពាធទាបខ្សោយ៕