ប្រធាន គ.ជ.ប បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការិយាល័យបោះឆ្នោត នៅសង្កាត់តាខ្មៅ និងសង្កាត់កោះអន្លង់ចិន នៃខេត្តកណ្ដាល និងសង្កាត់វាលស្បូវ នៃរាជធានីភ្នំពេញ

ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការិយាល័យបោះឆ្នោត នៅសង្កាត់តាខ្មៅ និងសង្កាត់កោះអន្លង់ចិន នៃខេត្តកណ្ដាល និងសង្កាត់វាលស្បូវ នៃរាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣